Bejelentkezés
Regisztráció
Általános Szerződési Feltételek
Verzió: 1.5 - 2021.03.18 - 12:24:23

Bevezetés

A NyomtassVelem.hu Kft. (2113 Erdőkertes, Thököly utca 5/c), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „VászonMánia”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, illetve megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.

A NyomtassVelem.hu Kft. fenntartja a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat bármikori módosítására, melyről természetesen kellő időben értesíti a vaszonmania.hu weboldal látogatóit.

A VászonMánia a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama.

A VászonMánia az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);,
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.)
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR Rendelet)

​Általános szabályok, fogalmak

Személyes adat: A személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.